Rijsenhout - Foto: Kees van der Veer
Zeelandbrug - Foto: Shutterstock
Stormvloedkering - Foto: Shutterstock
Haarlemmermeer - Foto: Shutterstock

Nederland heeft een geschiedenis van land en water. Ook polder Haarlemmermeer is onlosmakelijk verbonden met water. Mensen leven hier op de bodem van een vroeger meer dat in de 19e eeuw is leeggepompt, vijf tot zes meter onder NAP. In onze polder zoeken we daarom constant naar de juiste verhouding en omgang ten opzichte van het aanwezige water. Haarlemmermeer vormt een uitstekend onderzoeksgebied voor watermanagement en vraagstukken rondom dit thema.

Omgang met water is een uitdaging van alle tijden: strijd en profijt van een waterrijke leefomgeving. In verleden, heden en toekomst hadden en hebben we te maken met dalend land en een stijgende waterspiegel. Opgaven over watermanagement, peilbeheer waterkwaliteit en waterveiligheid zijn dan ook aan de orde van de dag en van betekenis voor overheid, gemeenten en inwoners. Hoe beïnvloeden die opgave de ruimte van polder Haarlemmermeer?

Zilte kwel die in toenemende mate door de bodemlagen naar boven komt is slecht voor de ontwikkeling van landbouw, flora en fauna. Waterveiligheid en klimaatbestendigheid blijven een prioriteit op de agenda. Overheden en waterschappen experimenteren met water in onze leefomgeving ter bevordering van ruimtelijke kwaliteit en ontwikkeling van natuur. En hoe gaan we om met ruimtelijke vormgeving op basis van de landschappelijke structuur van de polder?

De Haarlemmermeerpolder heeft een agrarische oorsprong. Boerenbedrijven, sloten en wegen zijn in een grid van lange, rechte lijnen aangelegd. Hebben onze steden en woonwijken nog relatie met een waterrijk Haarlemmermeer? Wat is de toekomstige rol van Hoofdvaart en Ringvaart? Wat betekent water voor de identiteit van Haarlemmermeer?

Jongeren zijn de inwoners van de polder in de toekomst. Samen met gemeente, waterschappen, ontwikkelaars en landschapsarchitecten zoeken we naar de juiste vragen en mogelijke oplossingen.

Leerinhoud

 • Water
 • Waterrijke leefomgeving: wonen, werken, recreëren
 • Watermanagement
 • (Piek)waterberging
 • Drinkwater
 • Strijd en profijt van het leven met water
 • Geschiedenis Haarlemmermeer, inpoldering
 • Polderlandschap
 • Landwinning en water
 • Recreatie
 • Waterwegen en – partijen
 • Verzilting
 • Mens en water: duinen, dijken, polders, kanalen, sloten, grachten, sluizen, dammen, bruggen, havens etc.

Inspirerende bronnen over het thema ‘water’: